Kategorie

Plan rozwoju Biblioteki Publicznej w latach 2014 - 2018

 

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI: Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego

 w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

I. Wizytówka biblioteki

Kalwaria Zebrzydowska - gmina miejsko-wiejska w zachodniej części Małopolski licząca ponad 19 tys. mieszkańców. Miasto Kalwariato jeden z największych ośrodków kultu religijnego w Polsce. Sanktuarium Kalwaryjskie zostało wpisane w roku 1999na Listę™ Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W kraju i za granicą Kalwariaznana jest z rzemiosła stolarskiego oraz szewstwa. Jedną z najstarszych instytucji kultury, działającą od 1948 roku, jest Biblioteka Publiczna. Obecnie wraz z 4 filiami: w Leńczach, Brodach, Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym, tworzy sieć bibliotek na terenie gminy. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, liczący 61400 woluminów, systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze. Gromadzi wydawnictwa regionalne oraz organizuje działania popularyzujące historię lokalną. Instytucja prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną oraz promującą czytelnictwo dla różnych grup odbiorców, szczególnie dla dzieci. Współpracuje z DPS w Zebrzydowicach oraz SOSW w Kalwarii Z., organizując zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka współdziałając z instytucjami i organizacjami na terenie gminy, pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej.

Nazwa biblioteki

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Miejscowość

Kalwaria Zebrzydowska

Adres

Jana Pawła II 24

Kod pocztowy

34-130

Dyrektor biblioteki

Bogusława Moskała

Email

biblioteka.kalwaria@op.pl

Telefon

338764363

II. Potencjał biblioteki

Analiza SWOT

Mocne strony biblioteki

Słabe strony biblioteki

* dobra lokalizacja( centrum miasta, w pobliżu: szkoły, przedszkola, przychodnia zdrowia, internat, osiedla, przystanek komunikacyjny) * dobrze zaprojektowana i aktualna strona internetowa * profesjonalna kadra- różnorodne kompetencje pracowników( polonista, historyk, socjolog, pedagog, biblioterapeuci) * szeroka oferta kulturalna dla różnych grup wiekowych i osób o różnych zainteresowaniach * budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi ( podjazd) * dobra opinia o bibliotece w środowisku wyposażenie w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran, aparaty cyfrowe

* brak bazy elektronicznej księgozbioru * budynek biblioteki nie spełnia obecnych standardów ( mała powierzchnia, brak ocieplenia, brak sali konferencyjno- wystawienniczej, brak osobnej czytelni, częściowo przestarzałe wyposażenie), zarówno w bibliotece macierzystej jak i w filiach bibliotecznych. * słaba efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych wynikająca z braku środków na zapewnienie wkładu własnego.

Szanse

Zagrożenia

* współpraca ze środowiskiem lokalnym ( gotowość współpracy mieszkańców, znanych ludzi z Gminy Kalwaria Z. ) * atrakcyjna oferta kulturalna, odpowiadająca na potrzeby poszczególnych grup użytkowników * utworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej * wzrost zapotrzebowania na nowe usługi biblioteczne * pojawienie się nowej grupy potencjalnych użytkowników ( uczniowie szkoły muzycznej) * promocja biblioteki w środowisku * przystąpienie do programu " Miejsce Przyjazne Czytaniu"

*zmiany w przepisach dotyczące instytucji kultury * zadłużenie gminy skutkujące mniejszym budżetem biblioteki * przestarzałe usługi : katalog kartkowy, tradycyjny system wypożyczania

Potencjał biblioteki

      Z analizy SWOT wynika jak silny potencjał biblioteka posiada. Na podkreślenie zasługuje jej położenie w centrum miasta, w pobliżu szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia, internatu, osiedli mieszkaniowych i przystanku komunikacyjnego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Układ pomieszczeń, mebli umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników czytających książki lub czasopisma, korzystającym z komputerów, z kopiarek czy innego sprzętu lub Internetu. Dzieci mają wydzielony kącik z książkami, zabawkami, grami i z mebelkami dostosowanymi dla najmłodszych. Biblioteka na bieżąco zakupuje nowości wydawnicze dostosowane do potrzeb swojego środowiska. Użytkownicy mogą korzystać z nieodpłatnego Internetu na 3 stanowiskach ( również internet Wi-Fi) oraz w 4 filiach bibliotecznych. Ponadto mogą skorzystać za odpłatnością z urządzeń wielofunkcyjnych, ksero kolorowego, drukarek. Silną stroną biblioteki jest kompetencja i fachowość pracowników. Stwarzają oni także przyjazną atmosferę dla użytkowników prezentując bibliotekę jako centrum informacji z różnych dziedzin. Mocną stroną biblioteki jest szeroka działalność kulturalno – oświatowa służąca przede wszystkim promowaniu kultury i czytelnictwa. Prowadzone są stałe formy pracy z użytkownikiem najmłodszym, spotkania z seniorami, spotkania autorskie i wiele innych działań. Najlepiej układa się współpraca z przedszkolami , szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej. Silne strony świadczą o mocnej pozycji biblioteki w środowisku lokalnym. Dużą szansą dla biblioteki jest zaangażowanie we współpracę różnych grup mieszkańców. Wymienione atuty tworzą bazę jej rozwoju. Słabe strony wytyczają cele naszego planu rozwoju, istnieje możliwość by część z nich zrealizować i przesunąć w mocne strony naszej placówki np. utworzenie katalogu elektronicznego i automatyzacja udostępniania. Największym problemem dla biblioteki jest zbyt mała przestrzeń, ograniczająca pole działania. Ciekawa i szeroka oferta szkoleniowa dla bibliotek pozwoli szybko odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawia, że biblioteka zmienia wizerunek i wzbogaca swoją ofertę odpowiadającą nowym potrzebom użytkowników.

III. Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

Ludzie

- P. Hlebowicz- działacz solidarnościowy - W. Łoński- repatriant z Kazachstanu - przyjaciele Biblioteki - K. Maluty, .M. Zajda, K. Maj, A. Skorus - aktorzy: .J. Trela, . H. Bieluszko, R. Gralewski - poeci: J. Sz. Binkowski. St.. Chyczyński, J. Pieniążek - pasjonaci historii- R. Dąsal, P. Kochan, A. Bucki - przewodnicząca KGW w Leńczach - K. Duda - prezes TPKZ - wolontariusze- . J. Szarańska

Zasoby materialne

- kącik dziecięcy - bezpłatny dostęp do Internetu - komputery, urządzenia wielofunkcyjne - rzutnik multimedialny - ścianki ekspozycyjne, gablota, baner promocyjny - świetlica środowiskowa w Leńczach wraz z placem zabaw - boisko sportowe w sąsiedztwie Biblioteki - plac zabaw przy Bibliotece - podjazd dla osób niepełnosprawnych - telewizor z odtwarzaczem CD - samodzielny budynek Biblioteki - zabytki: Sanktuarium Pasyjno- Maryjne w Kalwarii, kościół‚ św. Michała w Zebrzydowicach, dwory w Brodach, Zarzycach Wielkich, Zebrzydowicach, dom Wojciecha Weissa - zbiór dokumentów i zdjęć‡ w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej - zbiory pamiątek z historii regionu p. Zbigniewa Kochana - Kronika p. Jana Kłącza - Kroniki Klubu Sportowego Kalwarianka.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

- Burmistrz i Wiceburmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska - OSP w Brodach i Stanisławiu Dolnym-inspektor ZOK w Urzędzie Miasta-CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskie - Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej-Fundacja" Miasto Słów" - orkiestra " U Panka" - chór kobiet " Spryciary".

Zasoby

- dr Andrzej Nowakowski, dr Lucyna Kudła, - historia regionalna - M. Ochman - informatyk z Urzędu Miasta - strona internetowa biblioteki - strona internetowa Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb/problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

Zdiagnozowano brak oferty dla opiekunów z dziećmi w wieku 2-5 lat. Przeprowadziliśmy badania za pomocą kwestionariusza ankiety oraz wywiadów indywidualnych celem zbadania, czy istnieje potrzeba organizacji zajęć dla tej grupy odbiorców. Przeprowadzono 24 ankiety i 6 wywiadów indywidualnych. WNIOSKI: W naszym mieście jest potrzeba rozszerzenia oferty biblioteki o spotkania dla rodziców z małymi dziećmi. Preferowanym czasem spotkań jest piątek w godzinach popołudniowych, lub sobota w godzinach przedpołudniowych. W czasie spotkań rodzice oczekują organizacji zajęć plastycznych, wspólnych zabaw z dziećmi, wspólnego czytania, spotkań z ciekawymi ludźmi np. strażakiem, policjantem. Chętnie poszerzyliby swoje kompetencje rodzicielskie dzięki spotkaniom z psychologiem, pedagogiem, logopedą, lekarzem, animatorem zabaw.

IV. Misja biblioteki

Misja

Jesteśmy po to, aby tworzyć przyjazną przestrzeń dla działań różnych grup mieszkańców, w celu zaspakajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych. Integrując różne środowiska wzmacniamy poczucie więzi społecznej i tożsamości lokalnej.

V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania

Obszar

Rodzina

Cel 1

Podniesienie kompetencji rodzicielskich w obszarze psychologii, wychowania i animacji zabaw

Działanie 1

Utworzenie biblioteczki dla najmłodszych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Analiza potrzeb realizowana za pomocą kwestionariusza ankiety z opiekunami dzieci w wieku 2-5 lat wykazała potrzebę organizacji działań adresowanych do tej grupy mieszkańców. W środowisku nie ma stosownej oferty. Biblioteka organizuje zajęcia dla dzieci, ale starszych. Bezpośrednie sąsiedztwo Placu Zabaw, na którym w okresie wiosenno-jesiennym przebywa dużo małych dzieci, ułatwi korzystanie z nowej oferty Biblioteki. Aby przygotować atrakcyjną propozycję dla najmłodszych istnieje potrzeba zaopatrzenia Biblioteki w zestawy edukacyjne i doposażenie pomieszczenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Renata Żak

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

zestawy edukacyjne, meble dla dzieci el. wyposażenia, mata do zabawy dla najmłodszych, materiały higieniczne

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

informacja na stronie internetowej biblioteki i Urzędu Miasta, ogłoszenia, plakaty na zewnątrz lokalu, na Placu Zabaw i innych pkt miasta, ulotki w Przedszkolu, Przychodni Zdrowia, aptece

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2014 roku

Rezultaty

-poszerzenie oferty Biblioteki o nową formę zajęć dostosowaną do potrzeb mieszkańców - nowa grupa użytkowników biblioteki - zwiększenie liczby odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece - wzbogacenie biblioteki w nowy rodzaj zbiorów - nowe wyposażenie kącika dla najmłodszych - pokazanie biblioteki jako atrakcyjnego i przyjaznego miejsca - podniesienie estetyki pomieszczeń - pozyskanie potencjalnych, przyszłych użytkowników biblioteki

Działanie 2

Organizacja cyklu 6 spotkań dla rodziców( opiekunów) małych dzieci poszerzających kompetencje rodzicielskie

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Analiza potrzeb realizowana na podstawie kwestionariusza ankiety i wywiadów indywidualnych wskazała na potrzebę organizacji spotkań opiekunów małych dzieci ze specjalistami z różnych dziedzin: psychologiem, pedagogiem, pediatrą, fizjoterapeutą, logopedą, animatorem zabaw.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Jolanta Paluchowska- Pępek

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

specjaliści z różnych dziedzin wiedzy, animatorzy zabaw, wynagrodzenia dla prowadzących, środki finansowe na prowadzenie zajęć, zabawki edukacyjne, materiały biurowe

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

informacja na stronie internetowej biblioteki newsletter dla rodziców pozyskanie informacji na temat specjalistów z różnych dziedzin, oferty z internetu, plakaty, ulotki, materiały pomocnicze do zajęć komputer, projektor ,

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

II półrocze 2014 roku

Rezultaty

- zawiązanie współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin - podniesienie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich uczestników - podniesienie poziomu zadowolenia z oferty biblioteki - wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi - nowe, atrakcyjne formy zabawy z dzieckiem - stymulowanie rozwoju dziecka - uświadomienie korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu - wymiana doświadczeń między rodzicami, - integracja środowiska lokalnego

Obszar

Rozwój społeczności lokalnej

Cel 1

Możliwość rozwoju osobistego. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Działanie 1

Zorganizowanie warsztatów z podstaw obsługi komputera i poruszania się w Internecie( poczta elektroniczna, bankowość elektroniczna, zakupy w Internecie, umiejętność korzystania z wyszukiwarki, komunikatory Internetowe)

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Grupa mieszkańców wykazuje duże zainteresowanie takimi zajęciami, komunikowane w rozmowach z pracownikami biblioteki. Osoby te chcą nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, oraz przyjemnie i pożytecznie spędzić czas

Osoba odpowiedzialna za realizację

Marcin Wcisło

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

środki finansowe na zakup odpowiedniego oprogramowania do istniejącego sprzętu komputerowego ( Windows, Office) , osoba prowadząca warsztaty oraz środki finansowe na wynagrodzenie dla niej

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

informacja na stronie internetowej, plakaty, ulotki, informacja ustna, "marketing szeptany"

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

II półrocze 2015 roku

Rezultaty

- podniesienie kompetencji informatycznych grupy użytkowników - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - otwarcie nowych perspektyw i możliwości działania - podniesienie poczucia własnej wartości i niezależności - nowa grupa osób zadowolonych z oferty biblioteki - przełamanie barier związanych z korzystaniem z komputera i Internetu - pokazanie biblioteki jako miejsca, które odpowiada na potrzeby mieszkańców

Obszar

Historia lokalna

Cel 1

Gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących historii Małej Ojczyzny

Działanie 1

Stworzenie Multimedialnego Centrum Historii Kalwarii

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

W Kalwarii brak podmiotu koordynującego działania na rzecz zachowania historii miasta i gminy. Instytucje, organizacje, zakłady pracy na terenie miasta posiadają bogatą dokumentację historyczną , która nie jest ogólnie dostępna. Mieszkańcy wykazują zainteresowanie i troskę o zachowanie tożsamości historycznej regionu.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Marcin Wcisło

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

bibliotekarze przeszkoleni w digitalizacji zbiorów, odpowiedni sprzęt (skanery, programy komputerowe), grupa osób zaangażowanych w tworzeniu bazy, nawiązanie współpracy z podmiotami na terenie gminy, które dysponują materiałami o historii regionu

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

informacja w mediach, na stronie internetowej biblioteki, wykorzystanie sprzętu przy procesie digitalizacji materiałów, utworzenie zakładki na stronie internetowej, prowadzenie cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w sieci CATL.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2018 roku

Rezultaty

- biblioteka będzie pełnić funkcję centrum historii mikroregionu: miejsca, gdzie ludzie mogą oddać i zdigitalizować swoje domowe archiwalia, szukać materiałów dotyczących miejscowości, odnaleźć nieznane fragmenty historii podane w nowoczesnej i przystępnej formie - większa świadomość tożsamości lokalnej mieszkańców - zacieśnienie więzi międzypokoleniowej - aktywizacja społeczności lokalnej - nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i związkami z terenu Gminy - pojawienie się potencjalnej, nowej grupy odbiorców - możliwość podejmowania nowych inicjatyw

Cel 2

Wzrost wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związków z Kalwarią Zebrzydowską

Działanie 1

Projekt edukacyjny " Lato z Wyspiańskim"

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Uczniowie mają potrzeby poznawcze, które nie zawsze mogą zaspokoić w trakcie zajęć szkolnych. Warto pokazać im inne sposoby zdobywania wiedzy, opierające się na różnych działaniach ( edukacja w działaniu), np. wycieczki , spotkania, praca na zasobach Internetu). Prowadzący projekt pełni rolę inspiratora i koordynatora działań, zostawiając przestrzeń na własną aktywność uczestników projektu. Uczestnictwo w projekcie uczy holistycznego spojrzenia na zagadnienie.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Celina Uzdrzychowska

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

grupa młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy ( ok. 15 osób), nauczyciele języka polskiego i plastyki, literatura dotycząca tematu, zasoby Internetu, osoby dysponujące wiedza na temat Wyspiańskiego ( Pani Dorota Wyspiańska-Zapędowska, Pani Urszula Zajączkowska- Wąsik, Pan Władysław Targosz)środki finansowe na organizację wycieczek- wycieczka " Szlakiem Wyspiańskiego", wycieczka do Rydlówki w Bronowicach, spotkanie na ASP w Krakowie, środki finansowe na przygotowanie wystawy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ogłoszenie o naborze do projektu na stronach internetowych biblioteki i urzędu, plakaty, ulotki, zaproszenia, wykorzystanie zasobów internetu do zbierania informacji, dokumentowanie fotograficzne wyjazdów i przygotowanie zdjęć na wystawę, sporządzenie prezentacji multimedialnej, informacja o przebiegu projektu na stronach internetowych i w prasie lokalnej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2015 roku

Rezultaty

- spotkanie podsumowujące projekt, prezentacja multimedialna i wystawa tematyczna dla uczniów i mieszkańców Gminy Kalwaria- zdobycie wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz jego związków z Kalwarią- promocja biblioteki jako inicjatora edukacji w działaniu- pozyskanie nowych użytkowników biblioteki, szczególnie młodzieży gimnazjalnej- lekcje biblioteczne na temat Stanisława Wyspiańskiego, - inicjatywa wytyczenia w Kalwarii Szlaku Stanisława Wyspiańskiego

Działanie 2

Wytyczenie w Kalwarii Szlaku Stanisława Wyspiańskiego

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Niewielu spośród mieszkańców ma świadomość o związkach Stanisława Wyspiańskiego z Kalwarią. Powstanie szlaku będzie okazją do poznania życia i twórczości Wyspiańskiego. Z takiej możliwości będą mogły korzystać szkoły i zainteresowani mieszkańcy.

Osoba odpowiedzialna za realizację

Celina Uzdrzychowska

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Partnerzy projektu: Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska, MIK, szkoły zespół młodzieży, biorącej udział w projekcie ( do 5 osób), środki finansowe na oznakowanie szlaków w terenie ( emblematy), środki finansowe na opracowanie i wydanie przewodnika po szlaku, współpraca z nauczycielami ze szkół

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

przygotowanie pism o pozyskanie partnerów i środków na realizację projektu, przygotowanie informacji na emblematy na szlaku, opracowanie przewodnika w wersji drukowanej i multimedialnej, informacja o otwarciu szklaku na stronach internetowych biblioteki i urzędu miasta oraz w prasie lokalnej, plakaty, ulotki

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

do końca 2016 roku

Rezultaty

- wytyczenie nowego szlaku kulturowego w Kalwarii i okolicy - powstanie przewodnika po Szlaku Stanisława Wyspiańskiego - promocja biblioteki i Urzędu miasta - podniesienie prestiżu biblioteki jako instytucji biorącej czynny udział w życiu społeczności lokalnej - pojawienie się nowych możliwości edukacyjnych dla szkół z terenu Gminy -nabycie nowych umiejętności i doświadczeń dla uczestników projektu

VI. Zarządzanie realizacją planu

Zmiany organizacyjne w bibliotece

Realizacja planu wymaga zmian w Statucie Biblioteki, natomiast nie ma potrzeby dokonywanie istotnych zmian organizacyjnych, ponieważ charakter zaplanowanych zadań jest zgodny z przydziałem czynności poszczególnych pracowników Biblioteki. Dla sprawnej realizacji Planu Rozwoju Biblioteka będzie czynić starania w Urzędzie Pracy o stażystów, postaramy się także o wsparcie wolontariuszy.

Monitoring realizacji planu

Zakładamy stałe monitorowanie Planu Rozwoju Biblioteki. Przy realizacji kolejnych zadań Planu zakładamy 3 spotkania dyrektora z zespołem biorącym udział w ich realizacji. Pierwsze - przed rozpoczęciem zadania, szczegółowe omówienie działań, podział pracy: drugie - w trakcie jego realizacji celem zbadania postępów i omówienia ewentualnych trudności, uwzględnienia nowych uwarunkowań i wprowadzenia modyfikacji: Trzecie- podsumowanie zadanie, wnioski. Po zakończeniu każdego zadania sporządzone będzie sprawozdanie. Za monitoring odpowiedzialne są osoby koordynujące poszczególne zadania, nad całością czuwa dyrektor. W przypadku zadań długofalowych ( Archiwum Cyfrowe ) monitoring dotyczący realizacji odbywać się będzie raz na kwartał.

Ewaluacja

Plan Rozwoju Biblioteki, aby dobrze spełnił swe zadanie musi być poddany ewaluacji. Jej podstawą będą sprawozdania z monitoringu. Dwa razy w roku, we wrześniu i lutym, zespół pracowników Biblioteki spotka się , aby dokonać ewaluacji Planu Rozwoju celem dostosowania do planu finansowego Biblioteki. Zanalizuje cele i działania, dokona modyfikacji uwzględniając zaistniałe uwarunkowania. Zmiany Planu zatwierdza dyrektor Bibliotek. Stosowne informacje zamieszczone będą na stronie Biblioteki.

Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Plan Rozwoju Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. zostanie rozpropagowany w środowisku lokalnym poprzez strony internetowe Biblioteki i Urzędu Miasta, pojawi się także artykuł w prasie lokalnej. Na stronie www. Biblioteki zostanie utworzona stosowna zakładka, w której będą zamieszczane ciekawsze relacje z naszych działań. O aktywności Biblioteki mieszkańcy dowiedzą się także dzięki telewizji internetowej. Plan w wersji papierowej będzie dostępny w Bibliotece w Kalwarii i Filiach. O jego realizacji będziemy informować użytkowników podczas spotkań w Bibliotece. Raz do roku dyrektor z zespołem pracowników opracuje Raport z realizacji Planu Rozwoju Biblioteki, z którym zapozna władze samorządowe.

 

 


 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange