Kategorie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 


Wstęp deklaracji

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.kalwaria.pl 


Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

al. Jana Pawła II 24

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

te. 338766429

www.biblioteka.kalwaria.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - niektóre zamieszczone na stronie informacje - artykuły lub załączniki - nie są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 23.09.2020 r.

- niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników do pobrania są w formie skanów;

-strona nie jest dostosowana dla urządzeń mobilnych.


Ułatwienia na stronie internetowej

Brak 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-11-02

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Bogunia 
e-mail: a.bogunia@biblioteka.kalwaria.pl 
Telefon: 338766429

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest parterowy z  wejściem od al. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzi chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
W korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wypożyczalni biblioteki można wjechać na wózku inwalidzkim wejściem do Oddziału dla dzieci i młodzieży, które posiada szerokość zapewniającą dostępność  dla wózków inwalidzkich. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Biblioteka nie posiada systemu informacji głosowej, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Żaden z pracowników Biblioteki nie posługuje się językiem migowym, brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego on-line. Biblioteka nie posada własnych miejsc parkingowych, w niedalekiej odległości znajduje się ogólnodostępny parking. 

Lokale filii bibliotecznych nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów, odpowiedniej szerokości drzwi. Osoby niepełnosprawne mogą być obsłużone przed wejściem do lokalu filii bibliotecznej, po uprzednim kontakcie z pracownikiem obsługującym filię. 


 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange