Kategorie

Aktualności

Ogłoszenie

 

Nabór na wolne stanowisko bibliotekarskie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarz.

 

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Czas pracy: równoważny system czasu pracy wg harmonogramu

Zatrudnienie: od 1 września 2019 roku na podstawie umowy o pracę

 

Wymagania niezbędne:

 

1.    obywatelstwo polskie,

2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.    niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

5.    wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie,

6.    dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

7.    znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

8.    predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności na rzecz promocji czytelnictwa i upowszechniania kultury.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.    samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,

2.    kreatywność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,

3.    łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista,

4.    znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

5.    doświadczenie w pracy z dziećmi,

6.    gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

2.    prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i statystyki,

3.    udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,

4.    sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej,

5.    udział w inwentaryzacji zbiorów,

6.    obsługa czytelni internetowej,

7.    organizacja i prowadzenie zajęć, spotkań czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców,

8.    promocja działań biblioteki na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,

9.    współpraca ze szkołami i instytucjami na terenie gminy,

10.  dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    Curricuulum Vitae,

2.    list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

3.    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,

6.    kserokopie świadectw pracy,

7.    oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na w/w stanowisku,

8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowanie rekrutacyjnego:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku RODO) Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, 34-130, ul. Jana Pawła II 24.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@biblioteka.kalwaria.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom.

5.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy.

6.    Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie gody przed jej wycofaniem.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

 

W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej.

 

Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni mają prawo do odbioru dokumentów aplikacyjnych w okresie do 30 dni od daty zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu w sposób mechaniczny.

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Jana Pawła II 24, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska osobiście lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza”, w terminie do dnia 14-06-2019 r. do godz. 13.00.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub zostaną złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 

Uwagi końcowe:

 

1.    Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Biblioteki.

2.    W wyniku w/w analizy zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

3.    Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

4.    Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej.

5.    Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Zaproponuj Książkę

Klub