Kategorie

Oddział dla dzieci i młodzieży

 

Oddział dla dzieci i młodzieży oferuje młodym czytelnikom :

 • literaturę dziecięcą i młodzieżową pisarzy polskich i obcych,
 • lektury szkolne dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej,
 • wydawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • bezpłatny dostęp do Internetu

Oddział dla dzieci i młodzieży organizuje:

 • lekcje biblioteczne,
 • konkursy plastyczne, literackie i czytelnicze
 • spotkania autorskie
 • wystawy
 • cykliczne zajęcia plastyczne
 • wakacje i ferie  z biblioteką

______________________________________________________

Regulamin Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 

 1. Oddział dla Dzieci i Młodzieży jest przeznaczony dla Czytelników od lat 2.
 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Osoby, które chcą korzystać z Biblioteki zapoznają się z Regulaminem  i własnoręcznie podpisują Zobowiązanie do jego przestrzegania. Istnieje możliwość samodzielnego zapisania się do Biblioteki dla Użytkowników od 13 roku życia.O skorzystaniu z tej możliwości, w przypadku konkretnej osoby decyduje bibliotekarz.
 4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadamiać Bibliotekę o każdorazowej zmianie swoich danych kontaktowych.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na 1 miesiąc, w wyjątkowych przypadkach Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 6. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki maksymalnie dwa razy na okres jednego miesiąca, jeśli nie zostały na nią zgłoszone zamówienia przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać telefonicznie lub osobiście.
 7. Czytelnik może złożyć u Bibliotekarza zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego czytelnika.
 8. W czasie wizyty w Bibliotece bibliotekarz ma prawo upomnieć się o zaległe materiały biblioteczne danego Czytelnika.
 9. Książki dla innego czytelnika wypożycza się wyłącznie na podstawie upoważnienia podpisanego własnoręcznie przez osobę dla której jest wypożyczenie.
 10. Udostępniane zbiory powierza się opiece i trosce Czytelnika. Czytelnikowi nie wolno: podkreślać tekstu, wpisywać uwag i notatek na książkach, oraz niszczyć materiałów bibliotecznych w inny sposób.
 11. Za nie zwrócone w terminie książki z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych Biblioteka pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika, stanowiącego Załącznik nr 2.
 12. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła kolejno dwa upomnienia, których koszt pokrywa Czytelnik.
 13. W razie uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest odkupić je lub pokryć spowodowane przez siebie straty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę, umożliwiające zakup tych materiałów oraz koszt oprawy. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne ustala dyżurujący Bibliotekarz przyjmując za podstawę aktualne ceny na rynku wydawniczym. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 14. Dyżurujący Bibliotekarz ma prawo upomnieć się o niezwrócone materiały biblioteczne.
 15. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 16. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży można korzystać za strefy Małego Czytelnika (zabawki, książeczki - zabawki i inne).
 17. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży można korzystać z Internetu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem.
 18.  Czytelnik korzystający z Biblioteki na miejscu pozostawia wierzchnią odzież w szatni, Bibliotekarz zapisuje go w zeszycie odwiedzin.
 19. Obsługę Użytkowników kończymy na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 20. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę (konkursy, zajęcia wakacyjne, spotkania autorskie, warsztaty, wyjazdy, kluby czytelników i inne) jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku.
 21. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zachowuje się ciszę i nie spożywa posiłków.
 22. Z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać tylko Czytelnicy stosujący się do przestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 23.  Ogólne zasady korzystania z Biblioteki, sposób zapisywania się oraz prawa i obowiązki Czytelników określa rozdział II Regulaminu Udostępniania Zbiorów.

   

 

_______________________________________________________________

 

Regulamin Pracowni Komputerowej

 1. Stanowiska komputerowe w Bibliotece są ogólnie dostępne.
 2. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
 3. Internet w bibliotece służy wyłącznie do pozyskiwania informacji przydatnych użytkownikom w szkole, w prawy, w życiu publicznym. Dlatego też zabrania się wykorzystywania Internetu do innych celów (przeglądania „zakazanych” stron, czatowania, grania, itp.). Niedozwolone jest korzystanie ze stron zawierających jakiekolwiek treści pornograficzne.
 4. Korzystanie z komputerów jest dozwolone w ramach zainstalowanego na nich oprogramowania. Zabrania się doinstalowania innych programów oraz ingerencji   w konfigurację istniejącego oprogramowania.
 5. Pracownia komputerowa udostępniana jest w godzinach pracy Biblioteki. Możliwość korzystania z pracy na komputerach kończy się 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 6. Osoba zamierzająca skorzystać z Pracowni jest wpisywana przez dyżurnego Bibliotekarza do ewidencji odwiedzin pracowni komputerowej, po okazania dokumentu tożsamości.
 7. Czas trwania nieprzerwalnego połączenia z Internetem, dla osób do lat 16-tu, ustala się maksymalnie na 1 godzinę. Ponownie można korzystać z dostępu do komputera po godzinnej przerwie.
 8. Przy każdym stanowisku mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 9. Od Użytkownika Pracowni wymagana jest znajomość podstaw obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z sieci
 10. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania Bibliotekarza o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.
 11. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Użytkownika odpowiedzialności za poniesione szkody.
 12. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszanie prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji.
 14. Użytkownik w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.
 15. Po zakończeniu pracy należy usunąć wszystkie wprowadzone przez siebie dane.
 16. W przypadku uszkodzenie sprzętu (np. zalania, zabrudzenia) przez Użytkownika, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.
 17. Bibliotekarz może, w uzasadnionych przypadkach, odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług internetowych (np. w przypadku osób nietrzeźwych).
 18. Istnieje możliwość wykonywania wydruków komputerowych według ustalonego cennika, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 19. Wszystkie wpłaty są kwitowane dowodami wpłaty KP.
 20. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Korzystania z Pracowni Komputerowej, niewłaściwie korzystający ze sprzętu lub zachowujący się nieodpowiednio może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Pracowni Komputerowej. Od takiej decyzji przysługuje mu prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 21. Użytkownicy przebywający w lokalu Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej podlegają ogólnym zasadom Regulaminu Biblioteki. Należy zachować ciszę, zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku. Zabrania się picia, jedzenia i palenia.

 22. Wierzchnie okrycie i torby należy pozostawić w szatni.

    _________________________________________________________________________________

W ODDZIALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY....

 

"Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek"-
 cykl zajęć o charakterze biblioterapeutycznym

 

            Od listopada 2016 roku Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego  w Kalwarii Zebrzydowskiej Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Filia Biblioteczna w Leńczach rozpoczęła realizację nowego cyklu zajęć  dla najmłodszych " Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek".

              Korzystając z  baśni i bajek terapeutycznych prowadzimy comiesięczne spotkania dla uczniów klas I ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz ZS nr 6 w Leńczach.

             Bajka terapeutyczna to krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. Ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia  z lęku. Zazwyczaj bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik może się identyfikować.. Ważną cechą tej literatury jest „czarodziejskość”. Ona bowiem sprawia, że spełniają się marzenia. Odbiorca odnosi wrażenie, że sprawuje kontrolę nad wydarzeniami, szczególnie jeśli słucha tego samego utworu jednokrotnie.

            Prowadząc warsztaty biblioterapeutyczne w naszej bibliotece, korzystamy ze zbioru bajek biblioterapeutycznych pt. :- ''Bajkoterapia czyli bajki- pomagajki dla małych i dużych''.

           Spotkania z dziećmi są okazją do rozmowy, zabawy czy wspólnego zastanowienia się nad takimi tematami jak: inność, spotkanie z nieznajomym, brak akceptacji przez grupę, bezpieczeństwo nad wodą, zgubienie się, rywalizacja z rodzeństwem, asertywność, bezpieczeństwo w domu. Zajęcia wzbogacone są  formą plastyczną oraz wspólną zabawą.

Projekt realizowany będzie do maja 2017 r.

 

Anna Bogunia

Renata Żak

 ______________________________________________________________

 " Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji"

        29 września 2016r., w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, rozpoczęliśmy projekt adresowany do uczniów szkoły podstawowej pt. „ Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji. Projekt będzie realizowany od września 2016r. do marca 2017r.  

     Celem projektu jest  przybliżenie dzieciom postaci świętych i błogosławionych, historii kościoła parafialnego, poznanie zabytków sztuki sakralnej. W spotkaniach uczestniczą dzieci klasy III z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z wychowawczynią panią mgr  Renatą Bielą. Do współpracy zaprosiliśmy księdza Lesława Kaczmarczyka.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu i poświęcone będą postaci wybranego Świętego.

     Bohaterem pierwszego, wrześniowego  spotkania był święty Franciszek z Asyżu. Jego postać przybliżył dzieciom ks. Lesław czytając opowieść o Świętym. Nie zabrakło również akcentu muzycznego- wspólnego zaśpiewania piosenki Arki Noego pt. „Święty uśmiechnięty”

    Kolejne spotkanie, które odbyło się 24.10.b.r. w Kościele Parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, było okazją do przybliżenia dzieciom sylwetki św. Józefa, Patrona Parafii.

   Następne spotkanie, zaplanowane na listopad,  odbędzie  się w lokalu  Biblioteki i będzie poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II.

 

***********************************************************************************

          Aktywnie upłynął pierwszy miesiąc wakacji w Bibliotece w  Kalwarii Zebrzydowskiej. Na zajęciach organizowanych jak co roku przez naszą Bibliotekę spotykały się dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie lipca, w środy i piątki.

        Spotkania rozpoczęliśmy wykonaniem samodzielnie biżuterii według własnego pomysłu. Powstały piękne bransoletki i naszyjniki. Na kolejnych spotkaniach dzieci zaprojektowały i wykonały kartki metodą scrapbookingu. Najwięcej radości sprawiła dzieciom ‘’plastelina”. Najmłodsi uczestnicy  wykazali się pomysłowością w lepieniu różnych postaci z ulubionych książek ,najwięcej było dinozaurów. Były też zajęcia z farbami, dzieci miały za zadanie pomalowanie obrazka przy użyciu różnych technik malarskich, a następnie wspólne ocenienie i wyłonienie zwycięzcy.

        Na zakończenie każdego spotkania wiele śmiechu i humoru dostarczyła dzieciom gra w popularnego Twistera, jak się okazało nie każdy uczestnik potrafił sprostać gimnastycznym akrobacjom.

____________________________________________________________

Wakacyjne to i owo - Kraków spacerowo...

    W dniach 28 czerwca i 30 czerwca br. młodzież gimnazjalna z obszaru Gminy Kalwaria Zebrzydowska uczestniczyła w lekcjach muzealnych. Wśród uczestników byli uczniowie z Kalwarii Zebrzydowskiej, Brodów, Leńcz i jeden uczestnik z Zebrzydowic.

„Przez dziurkę od klucza. Jacy byli polscy władcy?” - to temat pierwszej lekcji muzealnej. To edukacyjne spotkanie odbywało się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie przy ul. 3 maja 1. Młodzież dowiedziała się wielu, interesujących szczegółów dotyczących polskich monarchów. Mogli również poczuć się, jak prawdziwi rycerze, zakładając hełm. Była to również sposobność do zobaczenia licznych eksponatów, dotyczących życia codziennego, jak piękne, kuchenne zastawy, formy do pierników, meble. Nie zabrakło również zadań dla młodzieży, jak choćby to: jakie zmiany, wprowadziliby w kraju, gdyby byli królami… Okazuje się, że historia w połączeniu z oryginalnymi zadaniami edukacyjnymi, kreuje niezwykle ciekawą i inspirującą lekcję z tego przedmiotu.

                Odwiedziliśmy również punkt informacji turystycznej, znajdujący się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie otrzymaliśmy mapkę Krakowa. Przez chwilę wcieliliśmy się w turystów, którzy spacerowali po Rynku Starego Miasta, starając się zapamiętać nazwy, niektórych krakowskich ulic.

                Tego dnia odwiedziliśmy również Muzeum Bursztynu, mieszczące się w Krakowie, przy ul. św. Jana 2. Tutaj można było zobaczyć, m.in. bursztynowy model statku, stół z elementami bursztynu. Nie zabrakło również spaceru po Rynku Głównym, jak i Małym Rynku w Krakowie.

                Temat drugiej lekcji muzealnej brzmiał: „Zbieracze i osobliwości – o kolekcjach i kolekcjonerach”. Tym razem odwiedziliśmy Kamienicę Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego. Dowiedzieliśmy się o wielkiej, kolekcjonerskiej pasji Feliksa Jasieńskiego. Mogliśmy z bliska podziwiać m.in. kimona, ryciny o tematyce orientalnej. Uwagę przykuwała piękna galeria obrazów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Feliks Jasieński, to z zamiłowania kolekcjoner, jak również mecenas kultury, postać, która na trwałe zapisała się w historii kultury. Młodzież również aktywnie uczestniczyła w tej lekcji muzealnej, przygotowując rysunek przedstawiający stany emocjonalne.  To kolejny walor tego typu zajęć, pozwala młodzieży, poprzez pracę w grupie, znakomicie się integrować. Warto wspomnieć o tym, że odwiedziliśmy również wystawę czasową, poświęconą wybitnej, polskiej poetce – Wisławie Szymborskiej. Można było zobaczyć m.in. pokaźną kolekcję…zapalniczek poetki i mebel, należący do polskiej Noblistki. Zainteresowanie wzbudził regał, utworzony z książek, znajdujący się we wnęce ściany muzealnej.

                Tego dnia udaliśmy się również do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Tutaj mogliśmy z bliska zobaczyć egzotyczne rośliny, które znalazły idealne warunki w ogrodowych, przestronnych szklarniach. Przyjrzeć się z bliska kawowcowi i in. Interesującym roślinom. W szklarnianej sadzawce również znajdowały się rybki akwariowe, jak gupiki i pawie oczka. Zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły również mięsożerne rośliny. Duże wrażenie zrobiła również palmiarnia, gdzie można było choć przez kilka chwil poczuć się, niczym w tropikalnym kraju. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym była również okazją do przyjemnego spaceru, ogrodowymi alejkami. Mijaliśmy, m.in. część ogrodu, która odtwarzała dawne, wiejskie ogródki z warzywami i kwiatami, które przyozdabiały przydomowe włości. W poszukiwaniu cienia – tego dnia było wyjątkowo upalnie-„zaserwowaliśmy” sobie tego dnia, solidny, wakacyjny spacer. Te dwa dni, spędzone w Królewskim Mieście łączyły zdobywanie wiedzy, z przyjemnością, płynącą z poznawania ciekawych zakątków Krakowa. To cenna lekcja, bowiem z pewnością, w przyszłości, część gimnazjalistów, już jako studenci wybiorą właśnie Kraków, jako miejsce, gdzie będą zdobywać wyższe wykształcenie.

W pierwszej lekcji muzealnej uczestniczyło 18 osób, a w drugiej 19, czyli summa summarum 37.

Bezpłatne lekcje muzealne zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i były częścią programu „KULTURA DOSTĘPNA 2016” realizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Biblioteka Publiczna dziękuje p. Danucie Tatar – nauczycielowi z ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu i opiekę nad uczniami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas w sposób twórczy, zarówno w Muzeum, jak również w innych, ciekawych zakątkach Krakowa.

Marcin Wcisło

 

 

 


Galeria

W Oddziale dla dzieci i młodzieży
Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 
Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 

Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 
Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 

Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 
Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 

Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 
Zajęcia wakacyjne 2016
Zajęcia wakacyjne 2016 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 
Lekcje muzealne w Krakowie
Lekcje muzealne w Krakowie 

Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 

Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 

Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 

Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji
Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji 
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek
Terapeutyczne zabawy w bajkowym świecie książek 

Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub