Kategorie

Wypożyczalnia dla dorosłych

Regulamin Wypożyczalni dla dorosłych 

 1. Z Wypożyczalni dla dorosłych może korzystać Czytelnik od 16. roku życia, a w uzasadnionych przypadkach (np. lektury) również Czytelnicy młodsi.
 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Osoby, które chcą korzystać z Biblioteki, przy zapisie okazują dowód tożsamości, zapoznają się z Regulaminem i własnoręcznie podpisują Zobowiązanie.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do powiadomienia Biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres jednego miesiąca,  w wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 6. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki maksymalnie dwa razy na okres jednego miesiąca, jeśli nie zostały na nią zgłoszone zamówienia przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać telefonicznie lub osobiście
 7. Czytelnik może złożyć zamówienie u Bibliotekarza na książkę wypożyczoną przez innego Czytelnika.
 8. Za niezwrócenie w terminie książki/książek (przetrzymanie) z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych Biblioteka pobiera opłaty wg aktualnie obowiązującego cennika (Załącznik nr 2).
 9. W przypadku wypożyczania książek dla innej osoby, należy okazać pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez osobę , dla której ma mieć miejsce wypożyczenie.
 10. Czytelnik starszy, chory lub niepełnosprawny zamieszkały w Kalwarii Zebrzydowskiej może skorzystać z usługi „Książka na telefon”.
 11. W czasie wizyty w Bibliotece Bibliotekarz ma prawo upomnieć się o zaległe materiały biblioteczne danego Czytelnika.

 12. Udostępniane zbiory powierza się opiece i trosce Czytelnika. Czytelnikowi nie wolno: podkreślać tekstu, wpisywać uwag robić notatek na książkach, czasopismach oraz niszczyć materiały biblioteczne w inny sposób. Przy zwrocie Bibliotekarz ma prawo sprawdzić stan oddawanych materiałów bibliotecznych.
 13. W razie uszkodzenia lub zagubienia udostępnianych materiałów bibliotecznych Czytelnik  zobowiązany jest odkupić je lub pokryć spowodowane przez siebie straty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę, umożliwiającej zakup tych materiałów oraz koszt oprawy. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne ustala dyżurujący Bibliotekarz przyjmując za podstawę aktualne ceny na rynku wydawniczym lub antykwariacie. Stopień zużycia materiałów nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 14. Po upływie ustalonego terminu zwrotu Biblioteka wysyła 2 upomnienia, których koszty pokrywa Czytelnik.
 15. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 16. Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku.
 17. Wierzchnie okrycie, siatki, teczki, torby itp. należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 18. Czytelnik może złożyć zamówienie u Bibliotekarza na książkę wypożyczoną przez innego Czytelnika.
 19. Obsługę Użytkowników kończymy 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
 20. Ogólne zasady korzystania z Biblioteki, sposób zapisywania się oraz prawa   i obowiązki Czytelników określa rozdział II Regulaminu  Udostępniania Zbiorów  Biblioteki.

 

______________________________________________________________________________________

 

CENNIK

ZA NIEZWRÓCENIE W TERMINIE

MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wynoszą 7 groszy za dzień zwłoki, licząc od 15-go dnia od planowanego terminu zwrotu.

 

 

 


Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub